willis fso fritz photo copy | INTERVIEW: WILLIS KIMBAL